Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: L.H.F.Stokhof

BIG-registraties: 29062991225

Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog

Basisopleiding: Vrije Universiteit Amsterdam, doctoraal psychologie

AGB-code persoonlijk: 94002095

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Breukelen

E-mailadres: lottystokhof@planet.nl

KvK nummer: 59006463

Website: www.psy-vechtstreek.nl

AGB-code praktijk: 94001694

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

In mijn praktijk worden mensen behandeld met problematiek die passend is bij de generaliseerde basis – GGZ waaronder stemmingsklachten, angst- en paniekstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten, traumatische ervaringen, stress gerelateerde klachten, assertiviteitsproblematiek, slaapstoornissen en levensfaseproblematiek (ouderen).

Ik werk vooral met cognitieve gedragstherapie en EMDR.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: L. Stokhof

BIG-registratienummer: 29062991225

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Vechtzorg huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijk Kockengen

De Gooische Praktijk

de Ridder Psychologie

Samenwerkende psychologen en psychotherapeuten

M. Wolswijk, Sociaal wijkteam, maatschappelijk werker en de collega’s uit het regio: www.psy-vechtstreek.nl.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Indien medicatie is geïndiceerd wordt dit in overleg met de huisarts van betreffende cliënt besproken. Ook vindt overleg met huisarts plaats indien een cliënt intensievere of minder intensievere zorg nodig heeft.

Wanneer er vragen blijven over de diagnostiek worden collega’s geconsulteerd en in enkele gevallen wordt gebruik gemaakt van een psychiater, ook vaak in overleg met de huisarts.

Collega’s worden geconsulteerd wanneer verwacht effect van een behandeling uitblijft en in het geval van stagnatie. Ook worden collega’s geconsulteerd en zo nodig geïnformeerd over eventuele doorverwijzing.

Indien er sprake van van psychosociale problematiek wordt samengewerkt met het Sociaal Wijkteam.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Cliënten kunnen bij crises overdag en ’s avonds (ook in het weekend) contact met mij opnemen via mijn mobiele nummer. Indien nodig is er face-to-face contact. ‘s Nachts worden zij verwezen naar de huisartsenpost in de regio die de ggz-crisisdienst zo nodig kan in schakelen. Cliënten worden hier in het intake gesprek op gewezen.

Huisartsenpost Woerden / Leidsche Rijn: 0900 – 4701470

Crisisdienst Altrecht Utrecht overdag 030-2308850 (alleen met tussenkomst van de huisarts)

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: in mijn cliëntenpopulatie zich geen regelmatige crises voordoen. In voorkomende gevallen draag ik zorg voor opvang en/of doorverwijzing.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no-show tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.’

Link naar website:

http://www.lvvp.info/voor-clienten/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

De Geschillencommissie Zorg in Den Haag

Link naar website:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Mevrouw H. Posthumus, psychotherapeute

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

  1. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psy-vechtstreek.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Aangezien het een eenmanspraktijk betreft word de aanmeldprocedure door mij persoonlijk uitgevoerd.

Na de eerste aanmelding, die telefonisch of per email kan geschieden wordt contact opgenomen met de cliënt. Er wordt geïnformeerd naar de verwijzer en een eventuele verwijsbrief. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een intake er wordt uitleg gegeven over een eventuele wachttijd tot start behandeling. Indien mogelijk wordt de cliënt verwezen naar collega’s met minder wachttijd.

Na de intake en diagnostiek volgt de behandeling: er is geen wachttijd tussen intake en behandeling. Indien de problematiek na de intake niet passend blijkt te zijn bij de GB-GGZwordt betrokkene doorverwezen naar passende zorg (POH-GGZ of G-GGZ, MW).

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Lotty Stokhof

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie 9401

Omschrijving gz-psycholoog,

1e lijn

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Lotty Stokhof

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie 9401

Omschrijving gz-psycholoog,

1e lijn

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Lotty Stokhof

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie 9401

Omschrijving gz-psycholoog,

1e lijn

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Tijdens het eerste gesprek wordt de cliënt geïnformeerd over het beloop van de behandeling. Na de intake wordt de diagnose met de cliënt besproken een een behandelvoorstel gedaan. Indien de cliënt akkoord is wordt het behandelplan opgesteld, de wijze van behandeling nader toegelicht en wat daarin van de cliënt wordt verwacht. Gedurende de behandeling wordt geïnformeerd naar de effectiviteit en tevredenheid van de cliënt. Ook wordt besproken wanneer de doelen van de behandeling zijn bereikt. De cliënt wordt geïnformeerd over de wijze van rapportage aan de verwijzer,over ROM en eventuele rapportage aan de verzekeraar.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Middels voortgangsbespreking van het behandelplan, mondelinge evaluatie is vast onderdeel van ieder consult, ROM.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Na vijf gesprekken.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

De tevredenheid van de cliënten wordt besproken tijdens de periodieke evaluatie en aan het eind van de behandeling. Ik nodig cliënten uit positieve en negatieve ervaringen (verbeterpunten) te vertellen. Er wordt geen vragenlijst gehanteerd.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Lotty Stokhof

Plaats: Breukelen

Datum: 21-11-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja